Juntes tòriques

Són anells de secció circular que s'empren per a ser utilitzats entre dos elements en repòs. Per a una aplicació estàtica, o bé per aconseguir una unió estanca entre dos elements en moviment, aplicació dinàmica.

Es fabriquen en diferents tipus de materials i dureses, en funció del camp de l'aplicació, temperatura, pressió, velocitat, etc.

En les juntes tòriques la seva forma, material, duresa, dimensions i toleràncies, estan fixades per la norma DIN 3771

Imagen de seguimiento